Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 05.01.2018 11:33:41 

Záhorácky maratón a polmaratón    

Propozície
Vitajte na stránkach Záhoráckeho maratónu a polmaratónu

Propozície na stiahnutie:

 

 

zahoracky maraton a polmaraton 2017 propozicie.doc 

zahoracky maraton a polmaraton 2016 propozicie.doc

zahoracky maraton a polmaraton 2015 propozicie.doc

zahoracky_maraton_a_polmaraton_2014_-_propozicie.doc

zahoracky_maraton_a_polmaraton_2013_-_propozicie.doc

zahoracky_maraton_a_polmaraton_2012_-_propozicie.doc

U P O Z O R N E N I E:

  • PRETEKÁRI, ZVÝŠTE PROSÍM POZORNOSŤ NA  NIEKTORÝCH ÚSEKOCH TRATE, NAKOĽKO SA NA ASFALTOVEJ CESTE NACHÁDZAJÚ VÝTLKY.

ČLENOVIA ZÁHORÁCKÉHO FRIŠKÉHO TÝMU OZNAČILI BIELOU FARBOU NAJHORŠIE MIESTA. Za čo im patrí naše poďakovanie !!!

  • PRI REGISTRÁCII PROSÍM PREDLOŽTE DOKLAD O ÚHRADE ŠTARTOVNÉHO

Pokyny a informácie pretekárom

29. Záhoráckeho maratónu a 14. polmaratónu

 

ORGANIZAÈNÝ VÝBOR: 

Riaditeľ pretekov         Mgr. Peter Hutta

Štartér                            Mgr. Branislav Grimm

Technický riaditeľ         Ivan Paveska

Hlavný rozhodca         Antonín Koplík st.

 

UPOZORNENIE

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky v zmysle zákona NR SR è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, budú utekať v pra-

vom jazdnom pruhu, čo najbližšie k pravému okraju vozovky.

Štartujú na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ nezodpovedá za odcudzené veci.

 

ŠATNE

Sú umiestnené v priestoroch športovej haly v Senici, otvorené od 8.00 h.

 

ROZCVIČOVANIE

Možno použiť priestory pri športovej hale.

 

PROTESTY

Každý pretekár môže podať protest proti rozhodnutiu rozhodcov po zaplatení 4 €.


ÈASOVÁ KONTROLA

Na každom 5. kilometri bude sledovaná rozhodcami.

 

PRETEKÁRI

Na 1. - 3. mieste dostanú pretekári Záhoráckeho maratónu v kategórii ženy, muži,muži nad 40 r., muži nad 50 r. a muži nad 60 r. finanènú odmenu a vecnú cenu.  Vyhodnotenie maratónu sa uskutoèní pred športovou halou v Senici.

Prví traja Seničania na maratóne, s najlepším časom, obdržia  cenu primátora mesta Mgr. Branislava Grimma.

Cenu primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka obdrží prvý pretekár na obrátke

v Šaštíne-Strážoch. Cena bude odovzdaná na vyhodnotení v Senici.

Vyhodnotenie Záhoráckeho polmaratónu sa uskutoèní v Šaštíne-Strážoch, kde

budú ocenení pretekári vecnou cenou na 1. - 3. mieste vo všetkých kategóriách.

Pretekári, ktorí zaplatia štartovné do 05.06.2017 obdržia pri prezentácii úèastnícke trièko.

Úèastníci Záhoráckeho polmaratónu budú po vyhlásení výsledkov prevezení zo

Šaštína-Straží späť do Senice.

Celková výsledková listina bude vyhotovená do 15 minút po dobehu poslednéhopretekára.

Pre bežcov maratónu bude zabezpeèené občerstvenie po dobehu v Senici, pre bežcov polmaratónu na futbalovom štadióne v Šaštíne-Strážoch.

 

OBČERSTVOVACIE STANICE

Budú viditeľne označené a budú obsahovať: vodu, iontové nápoje, ovocie, cukríky, sušienky a soľ.

 

Ž E L Á M E   Š Ť A S T N Ý   Š T A R T  A  C I E Ľ !!!

 

VLASTNÉ NÁPOJE BUDE MOŽNÉ ODOVZDAŤ DO 9,30 HOD. PRI REGISTRÁCII.

Vlastný nápoj je potrebné označiť štartovným číslom, M (maratón) alebo P (polmaratón) a kilometer, na ktorej občerstvovacej stanici ho chcete podať.

1. OS   4 km, späť  38 km (pri letisku)

2. OS  10 km, späť 32 km (pri obrázku)

3. OS  15 km, späť 27 km (Borský Mikuláš)

4. OS  19 km, späť 23 km (Šaštín- Stráže)

 

V ŠAŠTÍNE - STRÁŽOCH BUDE PRISTAVENÝ AUTOBUS, KTORÝ PREVEZIE PRETEKÁROV PO DOBEHU, OBČERSTVENÍ  A VYHLÁSENÍ VÝSLEDKOV POLMARATÓNU SPÂŤ DO SENICE.

TOPlist