OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 10.03.2020 14:58:21 

Záhorácky maratón a polmaratón    

Propozície
Vitajte na stránkach Záhoráckeho maratónu a polmaratónu

 

  

Propozície 

Usporiadateľ:               Mesto Senica, Komisia športu pri MsZ v Senici,

                                    Mesto Šaštín Stráže, Komisia pre mládež a šport pri MsZ,

                                    Obec Borský Mikuláš

Termín:                        sobota, 8. jún 2019

Prezentácia:                 8,00 - 10,00 h. pred športovou halou v Senici

Štart :                           10,15 h. pred športovou halou v Senici, Továrenská ul.

Štartér:                         Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica

Riaditeľ preteku:          Ivan Paveska

Hlavný rozhodca:         Antonín Koplík st.

Technický riaditeľ:       Mgr. Jaroslav Kubíček

Registrácia:                 www.zahorackymaraton.wbl.sk

     Prvých 200 prihlásených pretekárov obdrží tričko s logom maratónu J

Štartovné:                    10 eur, prípadne 300 Kč do 3. 6. 2019, v deň preteku 15 eur (450 Kč)

     IBAN: SK78 5600 0000 0092 0051 6002 v.s. 09062018

     Do poznámky uveďte: MENO PRETEKÁRA

Možnosť ubytovania:   penzión Atlas, tel. 034/6515781, hotel Senica, tel. 034/6517236

Popis trate:                  asfaltový povrch,

maratón 42,195 km – trať vedie zo Senice na železničnú

stanicu, cez Borský Mikuláš do Šaštína a späť do Senice

polmaratón 21,1 km – trať vedie zo Senice na železničnú

stanicu, cez Borský Mikuláš do Šaštína na futbalový štadión.

V prípade záujmu budú pretekári po vyhodnotení prevezení

autobusom späť do Senice.  

Kategórie pre maratón:  muži, muži nad 40 rokov,

                                       muži nad 50 rokov

      muži nad 60 rokov

      ženy

Kategórie pre polm.:      muži

      muži nad 40 rokov

      muži nad 50 rokov

      muži nad 60 rokov

      muži nad 65 rokov

      muži nad 70 rokov

      ženy

      ženy nad 35 rokov        

      ženy nad 45 rokov

Upozornenie:                  Pri zaradení pretekárov do kategórií je rozhodujúci rok

      narodenia. Pretekári bežia na vlastné riziko, sú povinní

        dodržiavať pravidlá cestnej premávky, bez vylúčenia jazdy vlakov.

Časový limit:                   5:00:00 hod.

Prémia:                           170 eur za prekonanie traťového rekordu 2:23:42

 

Ceny - maratón:             Absolútne poradie               Muži 

                                       1. miesto    135 eur                 1. miesto      150 eur  

                                       2. miesto      70 eur                 2. miesto      100 eur                                                        

                                       3. miesto      35 eur                 3. miesto        70 eur                          

                                        Muži nad 40 rokov               Muži nad 50 rokov

                                       1. miesto    150 eur                 1. miesto      150 eur    

                                       2. miesto    100 eur                 2. miesto      100 eur

                                        3. miesto      70 eur                 3 miesto         70 eur

                                        Muži nad 60 rokov               Ženy

                                        1. miesto    100 eur                 1. miesto      100 eur

                                        2. miesto      70 eur                 2. miesto        70 eur       

                                        3 miesto       35 eur                 3. miesto        35 eur

Ceny - polmaratón:        vo všetkých kategóriách 1. – 3. miesto vecná cena

Najlepší čas Seničana:   prví traja Seničania, maratónci, obdržia cenu primátora mesta Senica

Prvý na obrátke v Šaštíne:  cena primátora mesta Šaštín Stráže

Informácie:                           Mesto Senica – Erika Mášiková, 0918 616 438

              erika.masikova@senica.sk

              Mesto Šaštín - Stráže – Ing. Andrej Vajči, 0948 513 899

              a.vajci@gmail.com

 

Sprievodný program:      ÚS SČK Senica poskytne masáže a meranie tlaku pred a po preteku

                                        kultúrny program, stánky s občerstvením 

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov maratónskych behov.

 

 

U P O Z O R N E N I E:

PRETEKÁRI, ZVÝŠTE PROSÍM POZORNOSŤ NA  NIEKTORÝCH  ÚSEKOCH TRATE, NAKOĽKO SA NA ASFALTOVEJ CESTE NACHÁDZAJÚ VÝTLKY.

 

            

Pokyny a informácie pretekárom

31. Záhoráckeho maratónu a 16. polmaratónu

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR: 

Riaditeľ pretekov         Ivan Paveska

Štartér                         Ing. Mgr. Martin Džačovský

Technický riaditeľ        Mgr. Jaroslav Kubíček

Hlavný rozhodca         Antonín Koplík st.

 

UPOZORNENIE

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky v zmysle zákona NR SR è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, budú utekať v pra-

vom jazdnom pruhu, čo najbližšie k pravému okraju vozovky.

Štartujú na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ nezodpovedá za odcudzené veci.

 

ŠATNE

Sú umiestnené v priestoroch športovej haly v Senici, otvorené od 8.00 h.

 

ROZCVIČOVANIE

Možno použiť priestory pri športovej hale.

 

PROTESTY

Každý pretekár môže podať protest proti rozhodnutiu rozhodcov po zaplatení 4 €.


ČASOVÁ KONTROLA

Na každom 5. kilometri bude sledovaná rozhodcami.

 

PRETEKÁRI

Na 1. - 3. mieste dostanú pretekári Záhoráckeho maratónu v kategórii ženy, muži,muži nad 40 r., muži nad 50 r. a muži nad 60 r. finanènú odmenu a vecnú cenu.  Vyhodnotenie maratónu sa uskutoèní pred športovou halou v Senici.

Prví traja Seničania na maratóne, s najlepším časom, obdržia  cenu primátora mesta Ing. Mgr. Martin Džačovský.

Cenu primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka obdrží prvý pretekár na obrátke

v Šaštíne-Strážoch. Cena bude odovzdaná na vyhodnotení v Senici.

Vyhodnotenie Záhoráckeho polmaratónu sa uskutoèní v Šaštíne-Strážoch, kde

budú ocenení pretekári vecnou cenou na 1. - 3. mieste vo všetkých kategóriách.

Pretekári, ktorí zaplatia štartovné do 05.06.2017 obdržia pri prezentácii úèastnícke trièko.

Účastníci Záhoráckeho polmaratónu budú po vyhlásení výsledkov prevezení zo

Šaštína-Straží späť do Senice.

Celková výsledková listina bude vyhotovená do 15 minút po dobehu poslednéhopretekára.

Pre bežcov maratónu bude zabezpeèené občerstvenie po dobehu v Senici, pre bežcov polmaratónu na futbalovom štadióne v Šaštíne-Strážoch.

 

OBČERSTVOVACIE STANICE

Budú viditeľne označené a budú obsahovať: vodu, iontové nápoje, ovocie, cukríky, sušienky a soľ.

 

Ž E L Á M E   Š Ť A S T N Ý   Š T A R T  A  C I E Ľ !!!

 

VLASTNÉ NÁPOJE BUDE MOŽNÉ ODOVZDAŤ DO 9,30 HOD. PRI REGISTRÁCII.

Vlastný nápoj je potrebné označiť štartovným číslom, M (maratón) alebo P (polmaratón) a kilometer, na ktorej občerstvovacej stanici ho chcete podať.

1. OS   4 km, späť  38 km (pri letisku)

2. OS  10 km, späť 32 km (pri obrázku)

3. OS  15 km, späť 27 km (Borský Mikuláš)

4. OS  19 km, späť 23 km (Šaštín- Stráže)

 

V ŠAŠTÍNE - STRÁŽOCH BUDE PRISTAVENÝ AUTOBUS, KTORÝ PREVEZIE PRETEKÁROV PO DOBEHU, OBČERSTVENÍ  A VYHLÁSENÍ VÝSLEDKOV POLMARATÓNU SPÂŤ DO SENICE.